2 + 2 / Apartmani(2 + 2)
* EUR/day
4 + 1 / Apartmani(4 + 1)
* EUR/day